Curriculumwerkgroep: ideeën om ze aan het werk te zetten

In een eerder artikel nam ik je mee in het wat en waarom van een curriculumwerkgroep of -commissie. Vandaag breng ik je een dosis inspiratie waarmee je je curriculumwerkgroep aan het werk kan zetten.

De curriculumwerkgroep aan het werk zetten

Wat voor soort vragen kun je als opleidingsmanagement stellen aan de curriculumwerkgroep?

  • We willen een nieuwe leerlijn introduceren, of we willen een bestaande leerlijn in het programma aanpassen. Heeft dit gevolgen voor het totaalplaatje van de eindtermen en de daaronder liggende onderwijseenheden?
  • We willen onderzoeken hoe onze opleiding zich kan gaan voorbereiden op de flexibilisering van het onderwijs. Hoe pakken we dit aan? Wat is een goede eerste stap?
  • We willen een wijziging aanbrengen in onze eindtermen o.b.v. ontwikkelingen in het werkveld. Voordat we de Opleidingscommissie om instemming vragen, willen we onderzoeken of en zo ja welke gevolgen dit heeft voor de inhoud van de opleiding. Kan de curriculumwerkgroep hier een inschatting van maken?
  • De wettelijke eisen en richtlijnen in ons vakgebied zijn recentelijk veranderd. Welke van die ontwikkelingen vragen om aanpassingen in de opleiding zodat het curriculum actueel blijft?
  • We hebben bij het ontwerp van het curriculum gekozen voor een aantal toetsvormen die afwisselend in elk leerjaar terugkomen. In hoeverre voldoen we daarmee aan onze doelstelling om een goed evenwicht te bouwen tussen leerdoelen, leeractiviteiten en toetsing? 
  • We willen de aansluiting tussen bachelor en master versterken. Waar moeten we extra aandacht aan besteden?
  • We hebben vanuit het werkveld een advies gekregen om een stage of buitenlandervaring meer te verankeren in het onderwijs. Breng een advies uit over hoe dit eruit zou kunnen zien als je dit in jaar 3 of jaar 4 zou invoeren. Zijn er verschillen, voor- en nadelen die we moeten meenemen?
  • We maken in het curriculumontwerp bewuste keuzes om zo een leerzaam en studeerbaar curriculum te ontwikkelen. We nemen hiervoor de bouwstenen van constructive alignment* als uitgangspunt. Komt dit goed uit de verf?
  • We organiseren een studiedag voor de docenten. Kan de commissie een advies uitbrengen over thema’s die daarin behandeld zouden kunnen worden? (ook in het kader van de verdere ontwikkelhorizon van het onderwijsprogramma)
  • Voor de accreditatie van de opleiding hebben we een domeinspecifiek referentiekader en een beroepsprofiel opgesteld. Kan de curriculumcommissie meelezen met dit document?

Inspiratie

Niet alle vragen zullen geheel van toepassing zijn op de situatie bij jouw opleiding, maar ze inspireren wellicht tot andere vragen die in het verlengde ervan liggen.

Verder praten hierover? Neem contact op!

* Meer weten over constructive alignment? Lees verder op deze site